Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltató adatai: Mecsek Szíve Glamping

Szolgáltatás címe: 7396 Magyarszék, Szőlőhegy utca 836

NTAK regisztrációs szám: MA22051830

 • Általános rendelkezések
 1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozza a szolgáltató által 7396 Magyarszék, Szőlőhegy utca 836. szám alatt üzemeltetett Mecsek Szíve Glamping szálláshelynek és az ahhoz kapcsolódó a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.
 2. Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.
 3. Az ÁSZF részét képezi a Mecsek Szíve Glamping házirendje, melyet a Vendég visszaigazoláskor megkap illetve a szálláshelyen nyomtatott formában megtalál. Vendég a házirendet köteles megismerni, elfogadni valamint betartani.
 • Szerződő felek
 1. A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: vendég.
 2. A szolgáltató és a vendég a – feltételek teljesülése esetén – a szükség szerint a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak – a továbbiakban együttesen: szerződő felek.
 • A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása
 1. A szerződés kizárólag a Vendég online, írásban leadott ajánlatkérése alapján a Szolgáltató általi online megküldött visszaigazolással (24 órán belül) jön létre. A szerződés hatályossá azonban csak akkor válik, ha a Vendég a szállásdíjat kifizette Szolgáltatónak.
 2. A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés – foglalás – szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a megrendelés – foglalás – írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban visszaigazolta, a megrendelés, vagy a megrendelés módosítás szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet.
 3. A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.
 4. Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szálláshelyet a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
 5. A vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a szolgáltató legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző napon írásban hozzájárul.
 6. A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.
 • A lemondási feltételek:
 1. A vendég (megrendelő) foglalását lemondhatja, amennyiben a lemondási szándékát írásban jelzi a szolgáltató felé.
 2. A lemondott foglalásra befizetett foglalási díjat a szolgáltató visszautalja a vendég által megjelölt számlaszámra, amennyiben a visszamondás az érkezési idő előtt több mint 15 nappal történik.
 3. Érkezés előtt 15 napon belüli visszamondás esetén a foglalás értéke nem kerül visszautalásra és nem használható fel egy újabb foglalásra.
 • Árak
 1. A vendégház érvényben lévő árai a www.mecsekszive.hu weboldalon feltüntetett árak.
 2. A szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni. A már létrejött szerződésre a változás azonban nem hat ki, kivéve, ha a szolgáltatás árának változása jogszabályváltozás miatt következik be.
 3. A szolgáltató az árak közlésekor köteles megjelölni az árak adótartalmának – így pl.: idegenforgalmi adó – jogszabály által meghatározott mértékét. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többlet terheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a vendégre.
 4. A szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meghatározni.
 • A fizetés módja és annak garanciája
 1. A szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson.
 2. A vendég a tartózkodás időtartamára számított összeget több módon egyenlítheti ki. A foglalás véglegesítéséhez a teljes végösszeg 30 %-át a foglalást követő 3 munkanapon belül banki átutalással vagy SZÉP kártyás jóváírással küldi meg a szolgáltató részére. A fennmaradó összeget a helyszínen érkezéskor készpénzben, vagy érkezést megelőzően banki átutalással vagy SZÉP kártyás tranzakcióval egyenlítheti ki.
 • A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
 1. A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt szálláshelyet az érkezés napján 14:00 órától 20.00 óráig foglalhatja el és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni.
 2. Abban az esetben, ha a vendég a szálláshelyet az érkezési napon a 1. pontban meghatározott bejelentkezési időpont előtt kívánja elfoglalni, azt felár ellenében a szabad kapacitás függvényében megteheti.
 3. Amennyiben a vendég a szolgáltatás igénybevételét az utolsó tartózkodási napon 10:30 óráig nem fejezi be, a szálláshelyet nem hagyja el, és a tartózkodás meghosszabbításához a szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy szolgáltató jogosult a szolgáltatásai ellenértékét minden további napra is kiszámlázni.
 4. A szolgáltató jogosult a szálláshelyre vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:

– a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott vendégházat, illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja (különös tekintettel a rongálásra, dohányzásra, házi állatra);

– a vendég a Mecsek Szíve Glamping házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba;

– a vendég nem tartja be az Glamping biztonsági szabályzatát – pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba;

– a vendég kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít;

– a vendég fertőző betegségben szenved;

– a vendég a szolgáltató által igényelt fizetési garancia vállalási kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti;

– amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis major” miatt nem megy teljesedésbe, úgy a szerződés megszűnik;

– a vendég a Mecsek Szíve Glamping összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.

 • A vendég jogai
 1. A szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt szálláshely, valamint a szálláshely azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.
 2. A vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban, vagy a helyszínen szóban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a vendégnek érdemi választ ad.
 • A vendég kötelezettségei
 1. A vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni.
 2. A Mecsek Szíve Glampingben az arra nem kijelölt helyen történő dohányzás esetén a szolgáltató jogosult 150.000 Ft extra takarítási díjat felszámolni a vendéggel szemben.
 3. Amennyiben a vendég háziállatot hoz magával a tartózkodás idejére úgy a szerződést szigorúan megsérti, így szolgáltató jogosult azt azonnali hatállyal felmondani valamint 150.000 Ft extra takarítási és fertőtlenítési díjat felszámolni. Mivel állatmentes szálláshelyként üzemelünk.
 4. Tűz esetén a vendég köteles a szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, illetve a Mecsek Szíve Glampinget leghamarabb elhagyni.
 5. A vendég a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A vendég egyetemlegesen felel azzal a károkozóval a kár megtérítéséért, aki a vendég jogán vagy érdekében tartózkodik a Mecsek Szíve Glampingben.
 6. A vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szolgáltatónak és minden szükséges adatot a tulajdonos rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatók lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.
 7. A vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató, vagy harmadik személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak.
 8. A vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult, kárának megtérítését közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni.
 • A szolgáltató jogai
 1. Amennyiben a vendég az igénybe vett vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégek azon vagyontárgyaira, melyeket a Mecsek Szíve Glampingbe magával vitt.
 2. A Mecsek Szíve Glamping területén a szolgáltató jogosult a ki- és belépő vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a járművek kilépéskori átvizsgálására.
 3. Amennyiben a vendég bármely fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a szolgáltatót követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerint zálogjog illet meg a vendég azon személyes tulajdonú tárgyain, amelyeket a Mecsek Szíve Glampingbe magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabályait kell megfelelően alkalmazni. A szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a Mecsek Szíve Glampinget.
 • A szolgáltató kötelezettségei:
 1. A szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.
 2. A szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléshez szükséges lépéseket megtenni, írásban rögzíteni.
 • A szolgáltató kártérítési felelőssége
 1. A szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be vagy azokat a vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak.
 2. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szálláshelyen belül kijelölhet olyan helye(ke)t ahová a vendég nem léphet be. A szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a vendéget, vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a vendég nem léphet be.
 3. A szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a szolgáltatónál.
 4. A szolgáltató felelőssége nem terjed ki a vendég csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá a Mecsek Szíve Glampingbe és onnan történő szállítás során. A vendég felelős ingóságai, értéktárgyai felügyeletéért. A szolgáltató nem vállal felelősséget a vendég dolgainak elvesztéséért, megsérüléséért vagy megsemmisüléséért.
 5. A szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi árának legfeljebb ötszöröse.
 • Titoktartás:
 1. A szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.
 • Vis major
 1. Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett sem a szolgáltató, sem a vendég nem bír ellenőrzéssel – vis major – bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.
 • A szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság
 1. A szerződő felek közötti jogviszonyra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
 2. A szerződéssel kapcsolatos vitás kérdésekkel kapcsolatos peres eljárás lefolytatására a szerződő felek a helyileg illetékes bíróságot kötik ki.
 • Kiegészítés
 1. A Szolgáltató weboldalán elérhető szolgáltatások használatával a Felhasználó elfogadja az itt felsorolt feltételeket.
 2. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalon közölt minden információ pontos legyen a feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a Szolgáltató sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget, illetve szavatosságot a weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül azon bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.
 3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. Az ajánlatok jogilag nem kötelező érvényűek, és semmilyen formában nem jelentenek kötelezettséget a Szolgáltató számára. A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a Felhasználó saját felelőssége.
 4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.
 5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, amelyekhez a Szolgáltató weboldala kapcsolódik, vagy amelyekre a weboldal hivatkozik.
 6. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
 7. A Szolgáltató – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A Szolgáltató az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.
 8. Szerzői jog

8.1. A Szolgáltató weboldala, az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom és azok elrendezése, különösen nevek, logók illetve grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok szerzői jogi oltalom alatt állnak.

8.2. A weboldal tartalma egészének, vagy részeinek bármilyen formában felhasználása különösen reprodukálása, átruházása, terjesztése, átdolgozása, vagy tárolása, a személyes használaton túl kizárólag a Szolgáltató kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

8.3. A weboldal teljes tartalma a Szolgáltató tulajdona, illetve rendelkezése alatt áll. A weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Amennyiben a szerzői jogról szóló törvény másként nem rendelkezik, a weboldal egyetlen része sem másolható vagy publikálható a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

8.4. Személyes használat körében a weboldal tartalmának, vagy kivonatainak számítógépen tárolása, illetve kinyomtatása a felhasználó részére megengedett.

8.5. A weboldalra feltöltött vagy Szolgáltatóhoz küldött üzenetek tartalmáért és a benne foglalt információk valóságtartalmáért és pontosságáért egyedül a küldő felel. A weboldal a látogatóknak nyújtott szolgáltatás. A Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldal tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő módosítására vagy kiegészítésére.

8.6. A Szolgáltató fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő weboldal-használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szolgáltató minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

 1. Amennyiben a hatályos jogszabályok szerint a jogi nyilatkozat bármely feltétele érvénytelennek minősülne, az nem érinti a többi feltétel érvényességét.
 • Vegyes rendelkezések
 1. A szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalú nyilatkozattal módosítani. A módosítás azonban a már létrejött szerződésre nem hat ki.
 2. A vendég elismeri, hogy az ÁSZF minden rendelkezését megismerte, azokat elfogadta, az általa feltett kérdésekre a szolgáltató válaszolt.